Anasayfa > Sağlık > Akdağ’ın 10 yılı mercek altında!

21.02.2013 Per, 9:21

Akdağ’ın 10 yılı mercek altında!

Reklam

Başbakanlık, Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ’ın dönemini didik didik ediyor. Domuz gribi aşısı alımına ilişkin dosya raftan indi…

 

Sağ­lık Ba­ka­nı Re­cep Ak­da­ğ’­ın, ge­çen ay kol­tu­ğu­nu Meh­met Mü­ez­zi­noğ­lu­’na dev­ret­me­si­nin ar­dın­dan ba­kan­lık­ta­ki ‘dev tef­ti­ş’ or­ta­ya çık­tı. SÖZ­CÜ Gazetesi’nde yer alan habere gö­re; Baş­ba­kan­lık Tef­tiş Ku­ru­lu, Ak­dağ gö­rev­dey­ken de­ne­ti­me baş­la­dı. Ka­bi­ne de­ği­şik­li­ğin­den son­ra da tef­tiş de­vam et­ti­ri­li­yor. Baş­ba­kan­lık, özel­lik­le 2009-2010 yıl­la­rın­da bü­yük tar­tış­ma ya­ra­tan do­muz gri­bi aşı­sı­nı ya­kın ta­ki­be al­dı.

 

 

33 mil­yon eu­ro…

Bi­lin­di­ği gi­bi Tür­ki­ye­’nin ih­ti­yaç faz­la­sı do­muz gri­bi aşı­sı al­dı­ğı gün­de­me ge­ti­ril­miş­ti. Aşı­ya yak­la­şık 33 mil­yon eu­ro öden­di. Ba­kan­lık­ta bir­çok üst dü­zey bü­rok­ra­tın is­ti­fa et­mek is­te­di­ği an­cak bu ta­lep­le­rin ge­ri çev­ril­di­ği öğ­re­nil­di. Böy­le­ce, tef­tiş­ten son­ra bir­çok bü­rok­ra­ta fa­tu­ra ke­sil­me­si gün­de­me ge­le­cek. Ak­dağ dö­ne­min­de­ki önem­li pro­je­ler de ye­ni­den ele alı­nı­yor. Ba­zı pro­je­le­rin ip­tal edil­me­si ba­zı­la­rı­nın da re­vi­ze edil­me­si için yeni Ba­kan Mü­ez­zi­noğ­lu ça­lış­ma ya­pa­cak.

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.