Anasayfa > Slayt Haber, Türkiye > İşte yeni MİT yasası

18.04.2014 Cum, 0:50

İşte yeni MİT yasası

Reklam

MİT Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, MİT, dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda Bakanlar Kurulu’nca verilen görevleri yerine getirecek. MİT mensupları görevlerini yerine getirirken ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerle önceden bilgi vermek suretiyle görüşebilecek, görüşmeler yaptırabilecek, görevinin gereği terör örgütleri dahil olmak üzere milli güvenliği tehdit eden bütün yapılarla irtibat kurabilecek.

Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, MİT’in görevleri yeniden belirleniyor.
MİT’in görevleri arasında; “Dış güvenlik, terörle mücadele ve milli  güvenliğe ilişkin konulardaBakanlar Kurulu‘nca verilen görevleri yerine  getirmek”, “Dış istihbarat, milli savunma, terörle mücadele ve uluslararası  suçlar ile siber güvenlik konularında her türlü teknik istihbarat ve insan  istihbaratı usul, araç ve sistemlerini kullanmak suretiyle bilgi, belge, haber ve  veri toplamak, kaydetmek, analiz etmek ve üretilen istihbaratı gerekli  kuruluşlara ulaştırmak” ve “İstihbarat kapasitesini, niteliğini ve etkinliğini  artırmak amacıyla, çağdaş istihbarat teşkilat usul ve yöntemlerini araştırmak,  teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygun görülenleri temin etmek” de yer  alacak.
MİT’e kanunla sayılan görevler dışında görev verilemeyecek.
MİT, yerli, yabancı her türlü kurum, kuruluş, tüm örgüt veya oluşumlar  ile kişilerle doğrudan ilişki kurabilecek, uygun koordinasyon yöntemlerini  uygulayabilecek.
Talebin yerine getirilmesinden kaçınamayacak 
MİT, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek  kuruluşları, Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar ile diğer tüzel  kişiler ve tüzel kişiliği bulunmayan kuruluşlardan bilgi, belge, veri ve  kayıtları alabilecek, bunlara ait arşivlerden, elektronik bilgi işlem  merkezlerinden ve iletişim alt yapısından yararlanabilecek, bunlarla irtibat  kurabilecek. Bu kapsamda talepte bulunulanlar, kendi mevzuatlarındaki hükümleri  gerekçe göstermek suretiyle talebin yerine getirilmesinden kaçınamayacak.
TCK’nın “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar”, “Anayasal Düzene ve Bu  Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar”, “Milli Savunmaya Karşı Suçlar”, “Devlet  Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk” başlıklı maddelerinde yer alan suçlara (  (Halkı Askerlikten Soğutma, Askeri İtaatsizliğe Teşvik, Seferberlikle İlgili  Görevin İhmali, Düşmandan Ünvan ve Benzeri Payeler Kabulü, Askeri Yasak Bölgelere  Girme başlıklı 318, 319, 324, 325 ve 332. maddeleri hariç olmak üzere) ilişkin  soruşturma ve kovuşturmalarda ifade tutanaklarına, her türlü bilgi ve belgeye  erişebilecek, bunlardan örnek alabilecek.
MİT, görevlerini yerine getirirken gizli çalışma usul, prensip ve  tekniklerini kullanabilecek.
KİMLİKLERİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK
MİT, istihbari faaliyetler için görevlendirilenlerin kimliklerini  değiştirebilecek, kimliğin gizlenmesi için her türlü önlemi alabilecek, tüzel  kişilikler kurabilecek. Kimliğin oluşturulması veya tüzel kişiliğin kurulması ve  devam ettirilmesi için zorunlu olması durumunda gerekli belge, kayıt ve  dokümanlar ile araç ve gereçler hazırlayabilecek, değiştirilebilecek,  kullanılabilecek.
Yabancıların ülkeye giriş, çıkışları, vize, ikamet, çalışma izni ve  sınır dışı edilmesi gibi konularda, ilgili kurum ve kuruluşlardan talepte  bulunabilecek.
Telekomünikasyon kanallarından geçen dış istihbarat, milli savunma,  terörizm ve uluslararası suçlar ile siber güvenlikle ilgili verileri  toplayabilecek.
Yabancı unsurların ülkenin ve vatandaşların iletişim güvenliğini  tehdit eden faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar yapabilecek, ilgili  kurum ve kuruluşlardan talepte bulunabilecek.
-Yalan Makinesi 
   MİT’te görev alan veya alacak kişilerin güvenilirliklerini ve  uygunluklarını belirlemek için yalan makinesi uygulaması dahil, test teknik ve  yöntemlerini kullanabilecek.
MİT mensupları görevlerini yerine getirirken ceza ve infaz  kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerle önceden bilgi vermek suretiyle  görüşebilecek, görüşmeler yaptırabilecek, görevinin gereği terör örgütleri dahil  olmak üzere milli güvenliği tehdit eden bütün yapılarla irtibat kurabilecek.
  -Ankesörlü telefonlar dinlenebilecek 
Önleyici istihbarat elde etmek ve analiz yapabilmek amacıyla, MİT  Müsteşarı veya yardımcısının onayıyla yurt dışında veya yabancılar tarafından  gerçekleştirilen iletişim ile ankesörlü telefonlarla gerçekleştirilen iletişim ve  MİT mensuplarının, MİT’te görev almış olanların veya görev almak üzere  başvuranların iletişimi tespit edilebilecek, dinlenebilecek, sinyal bilgileri  değerlendirilebilecek ve kayda alınabilecek.
– Madalya verilebilecek 
Yurt içinde veya yurt dışında olağanüstü gayret ve fedakarlıkla  yaptığı çalışmalar sonucunda; ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün  korunmasında, devletin yücelmesinde, milli menfaatlere katkıda bulunan ve  hizmette üstün başarı ve yararlılık gösteren MİT personeline madalya  verilebilecek.
MİT mensupları ve emeklileri, demirbaş ve zati silahlarını MİT  Müsteşarlığı kayıtlarına geçirilmek, müsteşarlıkça verilen belgelere işlenmek  kaydıyla, meskun mahaller dahil her yerde taşıyabilecek.
   – MİT Müsteşarının yargılanması 
Cumhuriyet savcıları, MİT görev ve faaliyetleri ile mensuplarına  ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu  öğrendiklerinde MİT Müsteşarlığı‘na bildirecek. MİT Müsteşarlığı’nın, konunun  görev ve  faaliyetlerine ilişkin olduğunu belirlemesi veya belgelendirmesi  halinde adli yönden başka bir işlem yapılmayacak ve herhangi bir koruma tedbiri  uygulanmayacak. Ancak ilgili fıkra hükümlerine göre işlem yapılabilecek.
MİT Müsteşarı hakkında soruşturmalarda, Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve  Yargılama Usulu Kanunun “Yüce Divan’da yargılanacak asker kişilerle ilgili  soruşturma usulü” maddesinin bazı hükümleri uygulanacak.
Buna göre, anılan kararlara karşı ilgililer, 10 gün içinde  Cumhurbaşkanlığına itiraz edebilecek. İtiraz üzerine Cumhurbaşkanı tarafından  verilen karar kesin olacak.
Araştırma veya ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından  bizzat yapılabileceği gibi görevlendireceği denetim elemanlarıyla da  yaptırılabilinecek. Bu şekilde görevlendirilen kişiler,  Memurlar ve Diğer Kamu  Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda ön inceleme ile görevlendirilen  kişilere tanınan yetkilere sahip olacak.
Soruşturma izni verilmemesi kararı hakkında ilgililer tarafından  yapılan itirazın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesi veya soruşturma izni  verilmesi kararına karşı süresi içinde itiraz edilmemesi ya da bu itirazın  Cumhurbaşkanı tarafından reddedilmesi üzerine, izin vermeye yetkili merci  tarafından soruşturmayı yapmak üzere denetim elemanlarından üç kişilik bir  soruşturma kurulu oluşturulacak. Kurul, soruşturma sırasında Ceza Muhakemesi  Kanunu’nun Cumhuriyet savcısına tanıdığı bütün yetkilere sahip olacak ve  soruşturma sırasında hakim kararı alınması gereken hususlarda yetkili mahkemelere  başvuracak.
Kurul, yaptığı soruşturma sonucunu bir rapor ile tespit ederek izin  vermeye yetkili merciye sunacak. İzin vermeye yetkili merci kamu davasının  açılmasına gerek görmezse kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verecek. Bu  karar kesin olacak.
MİT Müsteşarı, Yargıtay ilgili dairesince yargılanacak. Aynı konuya  ilişkin yeni ve somut delil ortaya çıkmadan, yeniden soruşturma yapılamayacak.
İsimsiz, imzasız, adressiz, takma adla yapıldığı anlaşılan ya da belli  bir olayı ve nedeni içermeyen, delilleri ve dayanakları gösterilmeyen ihbar ve  şikayetler, Cumhuriyet savcılarınca işleme konulmayacak.
MİT mensupları ile istihbarat hizmetlerine yardımları teşvik edilenler  ve bunların eş, çocuk, ana, baba ve kardeşleri MİT Müsteşarının onayıyla Terörle  Mücadele Kanunu’nda yer alan koruma tedbirlerinden yararlandırılacak.
MİT mensuplarının görevlerini yerine getirirken, görevin niteliği  gereği veya görevin ifası nedeniyle diğer kişilere verdiği zararlar, idare  tarafından tazmin edilecek. Tazmin, zararın göreve ilişkin bir husustan doğması  ve ilgili personelin kasıt veya ağır kusurunun bulunmaması halinde, rücu işlemine  konu edilmeyecek.
  Türk vatandaşları hariç olmak üzere, tutuklu veya hükümlü bulunanlar,  milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri  Bakanının talebi üzerine, Adalet Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile başka  bir ülkeye iade edilebilecek veya başka bir ülkede tutuklu ve hükümlü bulunanlar  ile takas edilebilecek.
-MİT belgesi çalana 10 yıla kadar hapis 
MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri, yetkisiz  olarak alan, temin eden, çalan, sahte olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik  yapan, bunları yok eden kişiye 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek.
MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini herhangi bir yolla ifşa  edenler ile MİT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen veya  değiştiren ya da bu sahte belgeleri kullananlar, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis  cezasına çarptırılacak.
Bu bilgi ve belgelerin radyo, televizyon, internet, sosyal medya,  gazete, dergi, Kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel,  işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayımlanması, yayılması  veya açıklanması halinde, Basın Kanunu ile İnternet Ortamında Yapılan Yayınların  Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu kapsamında,  sorumlulukları belirlenenler ile bunları yayınlayanlara 3 yıldan 9 yıla kadar  hapis cezası uygulanacak.
  Kanun kapsamındaki, görev ve yetkilerin kullanılmasını engelleyenlere  3 yıldan 5 yıla kadar, ihmal ve suistimal suretiyle önleyenlerle, yükümlülükleri  yerine getirmeyenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Bu fiilleri MİT mensupları işlerse, ceza üçte biri oranına kadar  artırılacak.

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.