Anasayfa > Bilim Teknoloji, Öne Çıkan Haberler, Türkiye > Bu iPhone’un fiyatı 99 dolar

23.04.2013 Sal, 8:50

Reklam

APP­LE­‘ın ucuz ürün­ler seg­men­tin­de bu yıl so­nun­da pi­ya­sa­ya sü­re­ce­ği tah­min edi­len plas­tik iP­ho­ne­’un fi­ya­tı bel­li ol­du. App­le ucuz ma­ter­yal­ler­le üre­te­ce­ği ye­ni iP­ho­ne­’u yıl so­nun­da çı­ka­ra­cak. Ye­ni plas­tik iP­ho­ne 99 ile 149 do­lar ara­sın­da sa­tı­la­cak. Dü­şük ma­li­yet­li ürün çı­kar­mada­ki ama­cın da­ha faz­la tü­ke­ti­ci­ye ulaş­mak ol­ması. Özel­lik­le dü­şük ma­li­yet­li te­le­fon­lar­da An­dro­id iş­lem­ci­li te­le­fon­la­rın bü­yük ha­ki­mi­ye­ti bu­lu­nu­yor.

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.