Anasayfa > Bilim Teknoloji, Öne Çıkan Haberler, Türkiye > LPG’li araca kapalı otoparklar açılıyor

06.04.2013 Cts, 16:44

Reklam

AV­M’­ler­de ve ko­nut­lar­da bu­lu­nan ka­pa­lı oto­park­lar­da ye­ter­li ha­va­lan­dır­ma ol­ma­dı­ğı için LPG’­li araç­lar ka­bul edil­mi­yor­du.

 

KA­PA­LI oto­park­la­ra gü­ven­lik ge­rek­çe­siy­le alın­ma­yan LPG’­li araç­la­rın bu alan­la­rı kul­la­na­bil­me­si için Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) ve Sa­na­yi Ba­kan­lı­ğı ile yü­rüt­tük­le­ri ça­lış­ma­la­rın so­nuç­lan­dı­ğı­nı ifa­de edil­di.

İp­ra­gaz Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Eyüp Ara­tay, “AV­M’­ler­de ve ko­nut­lar­da bu­lu­nan ka­pa­lı oto­park­lar­da ye­ter­li ha­va­lan­dır­ma ol­ma­dı­ğı için LPG’­li araç­lar ka­bul edil­mi­yor­du. Sa­na­yi Ba­kan­lı­ğı bu ko­nu ile il­gi­li ye­ni bir yö­net­me­lik ya­pa­cak ve bu yıl için­de LPG’­li araç sa­hip­le­ri oto­park­la­rı kul­la­na­bi­le­ce­k” de­di.

 

 

 

An­cak bu ay­rı­ca­lık­tan fay­da­la­na­cak LPG’­li araç­la­rın sa­de­ce ye­ni ne­sil LPG sis­te­mi bu­lun­du­ru­yor ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de eden Ara­tay, “Bu is­tis­na gü­ven­lik so­ru­nu ya­rat­ma­yan ye­ni ne­sil LPG’­li araç­la­ra ta­nı­na­ca­k” di­ye ko­nuş­tu.

Hol­lan­da­lı Prin­s’­in Tür­ki­ye dis­tri­bü­tö­rü İp­ra­gaz, mar­ka­nın ge­liş­tir­di­ği sis­tem ile or­ta ve or­ta üst sı­nıf araç­la­rın LPG dö­nü­şü­mü­nü he­def­li­yor.

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.